Aviso legal

Términos y condiciones de uso de la plataforma «on line» para dejar de fumar de osakidetza

Objeto de la plataforma

Las presentes Cláusulas tienen por objeto establecer las Condiciones Generales de Uso de la Plataforma on line para Dejar de Fumar de Osakidetza (en adelante, "LA PLATAFORMA", la cual se define como una nueva oferta para el tratamiento de tabaquismo grupal no presencial. A través de esta herramienta se plantea un sistema de participación e intercambio de experiencias entre las personas fumadoras que integren los grupos. Estos serán conducidos por un/a profesional de Osakidetza con formación en tabaquismo y de acuerdo con una metodología y sesiones ya establecidas. El objetivo final es intentar que las personas que integren estos grupos consigan dejar de fumar.

PLATAFORMA Osakidetzaren jabetzakoa da guztiz.

Osakidetza zuzenbide pribatuko ente publiko bat da, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari atxikitakoa, eta haren xedea Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan zerbitzu sanitarioak hornitzea da, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Aceptación de normas

Erabilera-baldintza hauek PLATAFORMARAKO sarbidea eta haren erabilera arautzen dute, baita PLATAFORMAKO erabiltzaileen eskura jartzen diren edo erakusten diren edukietarako sarbidea eta haien erabilera ere.

Clicando en el botón "Aceptar", al pie de las presentes condiciones, la persona usuaria manifiesta que ha leído y acepta cumplir con todo lo dispuesto en el presente documento.

Erabilera-baldintza hauetan xedatutakoaren ondorioetarako, edukitzat hartzen dira testuak, diseinuak, aurkibideak, formak, argazkiak, bideoak, audioak, irudiak, iritziak eta, oro har, PLATAFORMA erabiliz erreproduzitu, banatu eta eraldatzeko gai den edozein datu.

Modificación de normas

Osakidetzak beretzat gordetzen du Erabilera-baldintza hauek edozein unetan berrikusi eta aldatzeko eskubidea; horretarako arrazoiak, besteak beste, lege arlokoak, teknikoak edota PLATAFORMAN izandako aldaketen ondoriozkoak izan daitezke, baita erabaki korporatiboetatik eratorritako aldaketen ondoriozkoak ere. Hori gertatzen denean, PLATAFORMAN argitaratuko dira baldintza berriak, eta erabiltzaileak PLATAFORMA erabiltzen jarraitzen badu, aldaketak onartzen dituela ulertuko da. Erabiltzailea ez badago ados aldaketa horiekin, PLATAFORMA erabiltzeari utzi beharko dio.

Eduki batzuk eskuratu eta PLATAFORMAKO zenbait funtzio erabili ahal izateko, baliteke berariazko zenbait baldintza bete behar izatea. Baldintza horiek, egotekotan, Erabilera-baldintza hauek ordeztu, osatu edota aldatuko lituzkete.

Eduki batzuk eskuratu eta PLATAFORMAKO zenbait funtzio erabili ahal izateko, baliteke berariazko zenbait baldintza bete behar izatea. Baldintza horiek, egotekotan, Erabilera-baldintza hauek ordeztu, osatu edota aldatuko lituzkete.

Datu pertsonalak jaso eta tratatu eta datu horien gaineko eskubideak erabiltzeari dagokionez, araudi aplikagarrian eta Erabilera-baldintza hauetan ezarritakoari jarraituko zaio.

Acceso a la plataforma y colocación de contenidos

Tailer bat esleitzen zaionetik eta PLATAFORMARAKO sarbidea duen unetik, erabiltzaileak honako hauek egin ahalko/beharko ditu:

 • Bost astez ikaskuntza-saioetan eta foro birtualean parte hartzea gainerako taldekideekin.
 • Hasi saioa astean bitan gutxienez tailerra hartzeko.
 • Dedicar un total de 2-3 horas cada semana a navegar por el taller, lo que le permitirá leer el material que ofrecemos y compartir sus preocupaciones e incluso ayudar a sus compañeros del taller mediante sugerencias.
 • Sartu astero erreferentziazko materialetara.
 • Borondatezko inkesta bat egitea tailerra amaitzean, ahal den neurrian hobetzen lagunduko digun informazioa emateko.

Oro har, Osakidetzako profesionalei eta Osakidetzak berariaz baimentzen dituenei dagokie edukiak jartzea PLATAFORMAN. Edukien kudeaketara eta administraziora sartzeko, erabiltzaile-izena eta pasahitza erabiliko dira. Edozein dokumentu, testu, irudi, bideo edo informazio jartzearen erantzukizuna aipatutako hura jarri duenarena izango da soilik. Dokumentu, testu, irudi, bideo edo informazio bat jartze hutsagatik, hura eman duenak uko egiten dio jarritako dokumentazioaren edo informazioaren gainean legokiokeen jabetzari datxezkion eskubideak baliatzeari.

Era berean, jabetza intelektual edo industriala aitortua duten dokumentuak, testuak, irudiak, bideoak edo informazioa egileen borondatearen kontra jartzearen erantzukizuna dagokion jabetza-araubidearen aurkako ekintza egiten duenari eskatuko zaio beti.

Kasu horretan, Osakidetzak eskumena du agintari eskudunei jakinarazteko eta haiekin lankidetzan aritzeko, baldin eta indarreko legeriaren arau-hausteren bat detektatzen badu edo legez kanpoko jardueraren baten berri badu, eta eskumena izango du hori eragiten duten edukiak ezabatzeko PLATAFORMATIK.

Personas usuarias profesionales de osakidetza

PLATAFORMAREN jarduerekin lotutako Osakidetzako profesional erabiltzaileek PLATAFORMAREN helburuetarako egokitzat jotzen dituzten eduki guztiak biltzen ditu PLATAFORMAK.

Profesional horiek, terapeutak edota PLATAFORMAREN bidez egindako deialdien eta jardueren kudeatzaileak diren aldetik, beren taldeei esleitutako parte-hartzaileen informazio guztia eskuratu ahal izango dute, haiekin lankidetzan aritzeko eta tailerrean laguntzeko.

Osakidetzaren Segurtasun Dokumentuko arauak, funtzioak eta betebeharrak bete beharko dira (ikusi intranet korporatiboko Osakidetzaren Segurtasun Dokumentua).

Otras personas usuarias no pertenecientes a osakidetza

PLATAFORMA dagokion Osakidetzako jardueraren esparruan erabili behar da. PLATAFORMARA sartzeko datuak erabiltzaileek eurek emandako datuetatik hartu dira, Datu pertsonalak babesteko pribatutasun-gidalerroei eta Erabilera-baldintza hauei jarraituz.

Osakidetzako profesionalek soilik sortu eta editatu ahalko dituzte edukiak.

Osakidetzako profesionalak ez diren erabiltzaile parte-hartzaileek, Zehaztapen eta baldintzak onartu ondoren, PLATAFORMAREN foroetan iruzkinak eginez hartu ahalko dute parte.

Confidencialidad

Osakidetzak eta bertako profesionalek, bai eta PLATAFORMAREN funtzionamenduarekin eta helburuekin zerikusia duten jardueretan parte hartzen duen beste edozein erakundek eta bertako langileek ere, isilpean gorde behar dituzte eskura dituzten datu pertsonalak, indarrean dagoen legediaren arabera.

Era berean, gogorarazten da PLATAFORMAKO jardueretan parte hartzen duen inork ezin duela jarduerotan parte hartzen duten gainerako pertsonei buruzko informazioa partekatu jardueren eremutik kanpo.

PLATAFORMAREN bidez egiten diren jardueretan alias edo ezizen bat erabiltzea gomendatzen zaie parte-hartzaileei.

Saioetan parte-hartzea borondatezkoa da, eta parte-hartzaileek ez dute zertan beren buruari buruzko informazioa partekatu, ez badute nahi.

Era berean, topaketa birtualak egiten direnean, parte-hartzaileek beren gailuaren bideo-kamera desaktibatzeko aukera izango dute, nahi izanez gero.

Responsabilidades y exclusión de garantías

Erabiltzaileak behartuta daude PLATAFORMA zentzuz erabiltzera, hura sortu den helburuarekin bat etorriz, "Plataformaren helburua" atalean adierazten denaren arabera.

Osakidetzak erabiltzaileen esku jartzen du PLATAFORMA, eta soil-soilik hartzen du bere gain Legeak eska liezaiokeen arretari lotutako erantzukizuna. Osakidetzak ez du bere gain hartuko erantzukizunik, ez zuzenik ez zeharkakorik, erabiltzaileek PLATAFORMA txarto edo iruzurrez edo legez kontra erabiltzeagatik.

Osakidetzak bere esku dagoen guztia egingo du PLATAFORMAN azaltzen diren edukien legezkotasuna zaintzeko (adibidez, testuak, bideoak, audioak, etab.).

Hala ere, erabiltzaileak izango dira PLATAFORMAREN bidez argitaratu edo partekatzen dituzten edukien erantzule bakarrak.

Bereziki, Osakidetza ezin izango da argitalpen- edota bitartekaritza-erantzuletzat jo, eta berariaz adierazten da Ente Publikoak ez duela bat egiten erabiltzaileek PLATAFORMAN adierazten dituzten edukiekin. Eduki horiek partekatu dituen erabiltzailearena da edukion ondorioen erantzukizun osoa.

Osakidetzak murriztu ahal izango du PLATAFORMAREN bidez biltegiratu, argitaratu, banatu edo partekatzen diren edukiak; eta, egokitzat joz gero, horri begirako iragazkiak jarri ahal izango ditu.

Aurrekoak ez du esan nahi Osakidetzak kontrolatu behar dituenik PLATAFORMAN azaltzen diren edukiak, baina Osakidetzak, ahal duen neurrian, saihestu nahi du PLATAFORMAREN bidez argitaratzen, banatzen edota partekatzen diren eduki, iruzkin edota iritziak iraingarriak, arrazistak, sexistak, xenofoboak, diskriminatzaileak, pornografikoak edota indarkeriazkoak izatea, moralaren, ordena publikoaren edo ohitura onen aurkakoak izatea, nabarmenki legez kontrakoak izatea edo, azken batean, PLATAFORMAREN helburuekin bat ez etortzea.

Erabiltzaileak dira erantzule bakarrak sarbide-gakoak gordetzeari dagokionez, eta beraiena da gako horiek baimenik gabe erabiltzeagatik Osakidetzari edota hirugarrenei eragin lekizkiekeen kalteen erantzukizuna.

Bestalde, Osakidetzak ez du inoiz erantzungo kasu hauetan:

 • Plataforman jartzen diren edukietan gainerako erabiltzaileen informazio-sistemetan aldaketak eragin ditzaketen birusak edo ondorio kaltegarriak dituzten bestelako elementuak egonez gero.
 • PLATAFORMA eten delako, amaitu delako edo aplikazioan disfuntzioak izan direlako erabiltzaileei kalteak eraginez gero, edozein motakoak direla ere.
 • PLATAFORMAN edota bertako funtzioetan sarbide-, eskuragarritasun-, osotasun- eta jarraitutasun-arazoak izanez gero.
 • Baimendu gabeko hirugarrenek PLATAFORMAKO erabiltzaile-kontu bat eskuratu edota erabiltzearen ondorioz galerak edota kalteak gertatuz gero.

Obligación de hacer un uso correcto de la plataforma. usos no permitidos

Erabiltzaileak PLATAFORMA modu egokian erabiltzeko konpromisoa hartzen du, eta honelakoetarako ez erabiltzeko: legez kontrako jardueretan edota fede onaren eta lege-ordenamenduaren kontrakoetan aritzeko (adibide gisa soilik, eta ez zehatz-mehatz); arduradunaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragiteko; sarean birus informatikoak edo aipatutako kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzeko edo zabaltzeko eta hirugarrenen ohorea, norberaren edo familiaren intimitatea eta pertsonen irudia, jabetza-eskubideak eta beste edozein izaeratako eskubideak urratzen edo urratzen dituzten birusak edota sistemak sartu edo zabaltzeko hirugarren horren irudia transmititu, zabaldu, biltegiratu, eskura jarri, jaso, eskuratu edo atzitzearen ondorioz; lehia desleialeko egintzak eta legez kontrako publizitatea egiteko transmisioaren, hedapenaren, biltegiratzearen, eskura jartzearen, lortzearen edota atzitzearen ondorioz, eta edukien egiazkotasun, zehaztasun, xehetasun, egokitasun edota gaurkotasun ezarako. Dena dela, halako erabileren ondorioz, Osakidetzak ez du erantzun beharko erabiltzaileen erreklamazioen aurrean, ez judizialki ez estrajudizialki.

PLATAFORMAREN helbururako egokitzat jotzen ez diren ekarpen guztiak kendu egingo dira PLATAFORMATIK.

Erabiltzailea da PLATAFORMAREN bitartez eskura jartzen dituen edozein formatutako (bideoa, audioa, testua eta abar) iruzkin, eduki eta fitxategien arduradun bakarra. Horregatik, erabiltzailea behartuta dago hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen mende dagoen edukirik edo fitxategirik ez argitaratzera edo kargatzera, salbu eta eskubide horien legezko jabeak lizentzia edo baimen formala eman badio, plataforma hau arautzen duen lizentziaren arabera.

Plataformak iruzkinak moderatzeko sistema bat du, Erabilera-baldintza hauek urratzen dituzten edukiak ez argitaratzeko.

Ez dago baimenduta PLATAFORMARA sartu edo hura erabiltzea legearen aurkako edo Erabilera-baldintza hauetan baimendu gabeko helburuekin, baldin eta edukiaren egilearekin interes-gatazka badago. Halakorik gertatuz gero, ondorioen erantzukizuna erabiltzaileena izango da bakar-bakarrik.

Ondorio horietarako, Osakidetzak beretzat gordetzen du segurtasun-indar eta -kidegoari eta autoritate judizial eskudunei horren berri emateko eta haiekin behar bezala lan egiteko eskubidea, baldin eta indarreko legeria hausten dela antzematen bada edo legez kanpoko jardueraren bat egin dela susmatzen bada.

Cancelación del acceso, servicios y contenidos.

Osakidetzak automatikoki eten edo bertan behera utzi ahalko du erabiltzaileen sarbidea, abisatu gabe. Etete edo bertan behera uzte horrek ez du sortuko inolako kalte-ordainik.

Osakidetzak berak erabakita, edozein unetan eta aurretik jakinarazi gabe, baldintza hauek urratzen dituen edozein erabiltzaile ukatu, kendu, eten edota blokeatu ahal izango du. Era beran, erabiltzaile horren kontua eta hari buruzko informazio guztia ken dezake plataformatik eta plataforman sartzeko edota bertako fitxategiak atzitzeko baimena ken diezaioke.

Bestalde, erabiltzaileren batek, egoki iritziz gero, aipatutako baldintzaren bat urra lezaketen eduki, iruzkin eta erabiltzaileen berri eman diezaioke Osakidetzari. Salatutakoa egia dela egiaztatzen bada, Osakidetzak, aurreko paragrafoetan ezarritakoari jarraikiz, salatutako edukia ezabatu edo ezeztatu ahal izango du.

Propiedad intelectual e industrial

Osakidetza da, jarraian azaldutakoa salbuespen, PLATAFORMARI dagozkion jabetza industrial eta intelektualeko eskubide guztien jabea. Osakidetzak jabetza esklusiboa du PLATAFORMAREN izenaren eta bertan agertzen diren bestelako zeinu bereizgarrien gainean (grafikoak edo izendatzaileak). Beraz, hirugarrenek debekatuta dute haiek erabiltzea, Osakidetzaren berariazko baimenik izan ezean.

Aipatutako salbuespena da topaketa birtualak egiteko soluzio txertatua. Soluzio hori Zoom Video Communications Inc.-ena da: 55 Almaden Blvd., Suite 600, San José, CA 95113 (Kalifornia, AEB).

Egiletza. PLATAFORMAN argitaratzen diren artikulu, orri, iruzkin, irudi, audio, bideo, esteka eta bestelako guztiek egilea izango dute, ez dira anonimoak izango.

Ez PLATAFORMA ez bertako edukia ezin da kopiatu, erreproduzitu, banandu edota erabili kanpoko lanak sortzeko ez badago Osakidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren idatzizko baimen espresik.

Uso de la solución incrustada para realizar los encuentros virtuales: zoom

[Osakidetza ez da beheko esteken funtzionamendu zuzenaren erantzule. Erabilera Baldintza hauek argitaratzen diren egunetik aurrera, esteka hauek funtzionamenduan daude]

Erabilera-baldintza hauek onartu eta PLATAFORMA erabiltzen hasi aurretik, erabiltzaileari eskatzen zaio arretaz irakur ditzan PLATAFORMAN

Erabilera-baldintza hauek onartu eta PLATAFORMA erabiltzen hasi aurretik, erabiltzaileari eskatzen zaio arretaz irakur ditzan PLATAFORMAN txertatutako Zoom tresnaren erabilera-baldintzak eta -zehaztapenak eta fabrikatzailearen pribatutasun-gidalerroak (Zoom Video Communications Inc.), topaketa birtualak errazteko. Informazio gehiago lortzeko, jo esteka honetara:

https://zoom.us/docs/es-es/privacy-and-legal.html

Datu pertsonalak babesteko, Osakidetzak erabiltzaileari ohartarazten dio honako inguruabar hauen jakitun izan behar duela eta, PLATAFORMAN txertatutako Zoom tresna erabiliz gero, aurreko paragrafoan adierazitakoarekin batera onartu behar dituela:

 • Zoom tresna erabiltzearen ondorioz, datu pertsonalak nazioartean transferitzen zaizkio Kalifornian (AEB) kokatutako konpainia bati.
 • Konpainia hori (Zoom Video Communications Inc.) arduratzen da PLATAFORMAN txertatutako Zoom soluzioaren bidez egiten diren topaketa birtualetan transferitutako datu pertsonalak eta informazioaren, datuen (ahotsa, irudia) eta tresnaren funtzionamendu egokia lortzeko metadatuen (identifikatzaileak, saioen datak eta orduak, IP helbidea eta erabiltzailearen gailuaren ezaugarriak, etab.) segurtasuna babesteaz.
 • Beraz, erabiltzaileak onartzen du, PLATAFORMAN txertatutako Zoom soluzioaren bidez egiten diren topaketa birtualei dagokienez, Osakidetza ez dela erantzule aipatutako datu pertsonalen eta aipatutako informazioaren, datuen eta metadatuen segurtasuna babesteaz.
 • Horrenbestez, erabiltzaileak Zoom tresnaren edota adierazitako datu pertsonalen inguruan egin nahi dituen eskaerak, baliatu nahi dituen datuak babesteko eskubideak edota erreklamazioak zuzenean bidaliko dizkio Zoom Video Communications Inc enpresari, hark ezarritako kanalen bitartez.
 • • Zoom Video Communications Inc enpresak, Europar Batasunaren eta AEBren arteko Privacy Shield akordioak sinatuta dituen bitartean, konpromisoa hartzen du datu pertsonalen segurtasun- eta babes-mailari eusteko EBko edozein estatu kideren mailaren parean, Espainia barne. Konpromiso hori aldizka berritu daiteke, eta erabiltzailearen erantzukizuna da indarrean jarraitzen duela egiaztatzea. Osakidetzak ez du bere gain hartzen PLATAFORMAREN erabiltzaileei konpromiso horren indarraldiari buruzko informazioa emateko betebeharra; hala ere, hala nahi izanez gero, informazio hori eman ahalko du. Informazio hori egiaztatzeko, sakatu esteka hau: https://www.privacyshield.gov/list
 • Estatu Batuetako autoritate eskudunek Zoom Video Communications Inc. enpresari eska diezaiokete, aplikatu beharreko legeriaren arabera, beren sistema informatikoetan kokatutako datu pertsonalak emateko.
 • Zoom Video Communications Inc. enpresak, bere webgunean argitaratutako dokumentazioan jasotzen denez, beste enpresa batzuen baliabide informatikoak erabil ditzake zerbitzuak emateko, eta haiekin akordioak sinatzen ditu. Enpresa horien zerrenda eguneratua ikusteko, erabili esteka hau: https://zoom.us/es-es/subprocessors.html
 • Zoom Video Communications Inc. enpresak datu pertsonalen babesari buruzko kontsultak argitzeko eta erabiltzaileak arlo horretan dituen eskubideak baliatzeko, Zoom Video Communications Inc. enpresak enpresa horietara jo dezake, ezarritako kanala erabiliz.

Erabiltzaileak erabilera-baldintza hauek onartzen baditu, Osakidetzak ulertzen du erabiltzaileak onartzen dituela Zoom Video Communications Inc. enpresak Zoom tresna erabiltzeko ezarritako gidalerroak eta zehaztapenak.

Erabilera-baldintzei uko eginez gero, erabiltzailea PLATAFORMATIK kanpo geratuko da; kasu horretan, tratamendu terapeutikoa Osakidetzak ezarritako

tratamendu terapeutikoa Osakidetzak ezarritako beste aukera batzuen bidez egitea iradokitzen zaio erabiltzaileari. Informazio gehiago lortzeko, jo hona: https://www.osakidetza.euskadi.eus/zaindu-osasuna/-/tabakismoa-prebenitzea/

Utilización de contenido

PLATAFORMAN edozein motatako edukia argitaratzean, banatzean edo partekatzean, erabiltzaileak lizentzia ematen dio Osakidetzari eduki hori erreproduzitu, banatu, aldatu eta, oro har, ezarri, garatu edota ustiatzeko. Nolanahi ere, hala badagokio, eta aldeko harrera izanez gero, Osakidetzak aitortza edo konpentsazio motaren bat ezarri ahal izango du eduki hori aurkeztu edo garatu dutenentzat.

Erabiltzaileak edukia PLATAFORMAN argitaratu, banatu edo partekatu ahal izateko, dagozkion eskubideak izan beharko ditu eduki hori erreproduzitu, banatu, aldatu edota eraldatzeko, horrek ahalbidetuko baitio jarduketa horiek gauzatzea. Hain zuzen ere, erabiltzaileak PLATAFORMAN argitaratu, banatu edo partekatzen duen edukiari dagokionez:

 • Eskubideen jabeak edo titularrak bermatu behar du berak PLATAFORMAN argitaratutako edukiari dagokionez dagozkion eskubideak dituela horiek biltegiratzeko, argitaratzeko, banatzeko edo partekatzeko, eta, hala badagokio, horretarako beharrezko baimena lortu duela hirugarrenengandik.
 • Edukiak ezin ditu urratu lege aplikagarriak (hala nola intimitate, irudi edota ohorerako eskubideen gainekoak), ez jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak edo antzekoak, ezta hirugarrenen inolako eskubiderik ere, hirugarren hori pertsona fisikoa izan zein entitatea izan. Horregatik, erabiltzailea erantzule izango da Osakidetzaren aurrean, edukia PLATAFORMAN biltegiratu, argitaratu, banatu edo partekatzearen inguruan ezarritakoa urratuz gero; eta Osakidetza libre utziko du hirugarrenek aurkeztu litzaketen erreklamazioen aurrean eta PLATAFORMAN biltegiratu, argitaratu, banatu edo partekatutako edukiaren gaineko legezko edozein eskubideri dagokionez.

Edonork PLATAFORMAN argitaratu edo partekatu den edukiren bat jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen edota ohorearen, bizitza pribatuaren edo norberaren irudiaren edo beste edozein eskubidearen kontrakoa dela hautemanez gero, Osakidetzari jakinarazi ahalko dio, hark beharrezko izapideak egin ditzan.

Buenas prácticas

Erabat debekatuta dago erabiltzaileek edozein publizitate-jarduera egitea PLATAFORMAN. Ildo horretan, publizitate jardueratzat hartzen da jarduera komertzial, industriak, artisautzako edota profesionala egitean ondasun higigarri, higiezin, zerbitzu, eskubide edota betebeharren kontratazioa zuzenean edo zeharka sustatzea helburu duen edozein jarduera.

Hizkuntza modu egokian erabiliko da, erabilerak eta ohiturak errespetatuz, eta ez dira termino ezegokiak edota zikinak erabiliko.

Iraungipena. Osakidetzak beretzat gordetzen du edozein unetan eta abisatu gabe esanahirik edo erabilgarritasunik ez duten edukiak edota zaharkituta daudenak ezabatzeko eskubidea.

Publizitatea eta spama. Guztiz debekatuta dago merkataritzako, publizitateko eta sustapeneko edukiak, estekak eta kate-gutunak argitaratzea. Arau honetatik kanpo geratzen da PLATAFORMAK erabiltzen dituen txantiloien, luzapenen, irudien edo multimedia-edukien egilea nor den ezagutzeko estekak sartzea. Halaber, debekatuta dago PLATAFORMARA iruzkin bera masiboki era errepikatuan bidaltzea nahita.

Egiletza. PLATAFORMAN argitaratzen diren artikulu, orri, iruzkin, irudi, audio, bideo, esteka eta bestelako guztiek egilea izango dute, ez dira anonimoak izango.

Política de privacidad y protección de datos de carácter personal

Izena ematen duten erabiltzaileei jakinarazten zaie Osakidetzak tratatuko dituela beren datuak, hemen azaltzen denari jarraikiz.

PLATAFORMA erabiltzeko, baliteke pazienteari eskatzea hura zuzenean identifikatzen duen informazioa eman dezala, harremanetarako informazioa barne. PLATAFORMAN izena emateko beharrezko datu guztiez gain, erabiltzaileak bizitza-ohiturei buruzko datuak eman ahal ditu, baita ahots bidez datuak eta bere argazkiak ere.

Osakidetzak beharrezko neurriak hartu ditu datu pertsonalak aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe datuok atzitzea eragozteko, betiere teknologiaren unean uneko egoera kontuan hartuta. Halere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

PLATAFORMAREN erabiltzaileen datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, jarraian azaltzen da Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 13. artikuluak eskatzen duen informazioa [EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez]:

Tratamenduaren izena OSASUNAREN ZAINTZAKO HEZKUNTZA-INGURUNEAK

Responsable del Tratamiento y datos de contacto Osakidetza - Servicio vasco de salud / Dirección División de Asistencia Sanitaria

 • C/ Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz

Eusko Jaurlaritzako Datuen Babeserako ordezkaria:

 • Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz
 • DPD-DBO@euskadi.eus

Tratamenduaren xedea Tratamendu terapeutiko indibidualak edo taldekoak kudeatzea eta garatzea, bai eta autozainketan hezteko tailerrak ere, gaixotasuna ulertzen, euren osasunaz arduratzen eta gaixotasunari buruzko erabaki egokiak hartzen irakasten zaien pazienteei zuzenduta.

Datuak gordetzeko epea Hezkuntzako jarduera bakoitza amaitu arte eta bildu ziren xedea lortzeko eta xede horren eta datuen tratamenduaren ondorioz ager daitezkeen erantzukizun posibleak zehazteko, beharrezkoa den denboran.

Tratamenduaren oinarri juridikoa Interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean ezarritakoaren arabera.

Lege-betebeharrik izan ezean, ez zaie lagako daturik hirugarrenei.

Ejercicio de derechos La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una comunicación por escrito a Osakidetza - Dirección División de Asistencia Sanitaria, C/ Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz, en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko.

Bestalde, terapeutari egokia iruditzen bazaio informazioaren zati bat historia klinikora eramatea, informazio hau ere hartzen da barne:

Tratamenduaren izena HISTORIA KLINIKOA

Responsable del Tratamiento y datos de contacto Osakidetza - Servicio vasco de salud / Dirección División de Asistencia Sanitaria

 • C/ Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz

Eusko Jaurlaritzako Datuen Babeserako ordezkaria:

 • Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz
 • DPD-DBO@euskadi.eus

Tratamenduaren xedea Pazientearen historia klinikoaren datuak izatea hari jarraipena egiteko; jarduera asistentziala kudeatzea; morbilitate-azterketak; finantza-kudeaketa; irakaskuntza-jarduera; estatistiken ekoizpena eta ikerketa sanitarioa.

Datuak gordetzeko epea Gutxienez 5 urtez, episodio asistentzialaren altaren ondoren, Dokumentazio Klinikoa Baloratu, Hautatu eta Garbitzeko Batzordeak ezarritakoaren arabera.

Tratamenduaren oinarri juridikoa Lege-eginbeharra betetzea, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta obligazioei buruzko 38/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Eskubideak gauzatzea

 • Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila
 • GSIN
 • Agintari judizialak
 • Aseguru-entitateak, lege-aurreikuspenen arabera.

Ejercicio de derechos La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una comunicación por escrito a Osakidetza - Dirección División de Asistencia Sanitaria, C/ Álava, 45 - 01006 Vitoria-Gasteiz, en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkezteko.

Datuen jatorria eta kategoriak Datuak interesdunak berak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzako profesional sanitarioek eman dituzte. Datuak: identifikagarriak; ezaugarri pertsonalak adieraztekoak; osasunarekin loturikoak.

Datuak: identifikazioa; ezaugarri pertsonalak; Osasuna.

Bestalde, datu pertsonalak biltzen zaizkien pertsonek Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete, organo arduradunaren edo tratamenduaren arduradunaren aurka Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkeztu aurretik.

Osakidetza Ente Publikoko datuen babesari buruzko beste alderdi interesgarri batzuei buruzko informazioa dago webgune honetan:

https://www.osakidetza.euskadi.eus/proteccion-de-datos-de-caracter-personal-en-osakidetza/ab84-oskcon/es/

https://www.osakidetza.euskadi.eus/datu-pertsonalen-babesa-osakidetzan/ab84-oskcon/eu/

Cookies

Cookieak webguneen bidez gailu batean instala daitezkeen fitxategiak dira. Baliagarriak dira informazioaren gizartearen zerbitzuak emateko. Adibidez, webgune bati erabiltzailearen edo haren ekipoaren nabigazio-ohiturei buruzko informazioa gorde eta berreskuratzeko aukera ematen diote (bisitatutako orri kopurua, hizkuntza hobetsia, etab.), eta, lortutako informazioaren arabera, erabiltzailea ezagutzeko eta eskainitako zerbitzua hobetzeko erabil daitezke.

Las cookies pueden ser "propias" y "de terceros" en función de la entidad que gestiona las cookies; según el plazo de tiempo que permanecen en el navegador pueden ser "de sesión" o "persistentes". Por último, según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos, pueden ser: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies analíticas, cookies publicitarias y cookies de publicidad basada en el comportamiento.

Osakidetzak ulertzen du cookieen erabilera onartzen duzula. Hala ere, bere webgunean cookieen gidalerroei buruzko informazioa du ikusgai. Informazio horren aurrean, nabigatzailearen konfigurazioa alda dezakezu: ekipoan instalatutako cookieak baimendu, blokeatu edo ezaba ditzakezu nabigatzailearen aukeren konfigurazioaren bidez edo gure webguneetara sartzeko erabiltzen duzun ekipoaren pribatutasun-aukeren bidez [ez baduzu ematen nabigatzailean cookieak instalatzeko baimena, baliteke webgune honetako atalen batean sartzerik ez izatea].

Halaber, cookiek nabigatzailean kudea daitezke, honako tresna hauen bidez:

 • Ghostery - www.ghostery.com/
 • Your online choices - www.youronlinechoices.com/es/

Erabilitako cookieak:

Cookie Cookiearen xedea Mota Hornitzaileen Iraupena

_wp_session Indica si el usuario está conectado Técnica WordPress Caduca a las 48 h. o al cerrar el navegador. O a los 14 días al marcar la casilla "recuerdame"

PHPSESSID Saioaren aldagaiak web-zerbitzarian gordetzea ahalbidetzen du. Cookie hau ezinbestekoa da webguneak funtziona dezan.

llms-tracking Conocer el idioma de navegación del usuario en tiempo real Técnica WordPress Caduca al finalizar la sesión de navegación

wp-settings Erabiltzaile-aukeren erregistroa mantentzeko balio du. Teknikoa WordPress. Nabigazio-saioa amaitzea iraungitzen da.

wp-settings-time Erabiltzaile-aukeren erregistroa mantentzeko balio du. Teknikoa WordPress. Nabigazio-saioa amaitzea iraungitzen da.

Ciberseguridad y monitorización

Europar Batasuneko informazio-sare eta -sistemen segurtasun-maila komun handia bermatzeko neurriei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko uztailaren 6ko 2016/1148 Zuzentarauan (EB) ezarritakoaren arabera, Osakidetzak erregistratu egingo ditu erabiltzaileak PLATAFORMAREN bidez egiten dituen jarduerak, eta PLATAFORMAREN bidez edota PLATAFORMAK eskainitako zerbitzuen bidez biltegiratutako, transmititutako edota tratatutako beharrezko informazioa gordeko du eskuragarritasuna eta benetakotasuna arriskuan jar dezaketen segurtasun-intzidenteak monitorizatzeko, aztertzeko, ikertzeko eta dokumentatzeko, betiere ohorerako, pertsonen eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea bermatuta, datu pertsonalen babesari buruzko araudiari jarraituz.

Uso de enlaces

Ezin da erabili inolako baliabide tekniko, logiko edo teknologikorik, baldin eta PLATAFORMAREN erabiltzaileek, zuzenean edo zeharka, irabazi asmorekin edo gabe, PLATAFORMAREN edukiei onura atera badakieke.

Erabiltzaileek ezin izango dute jarri PLATAFORMAKO edukien URLetara birbideratzen duten esteka, hiperesteka edo antzekorik webguneetan, blogetan, foroetan edo sare sozialetako profiletan. Osakidetzak Erabilera-baldintza hauek urratu litzakeen horrelako estekaren bat atzematen badu, eskubide osoa izango du esteka hori ezabatzeko eta, hala badagokio, agintaritza eskudunari jakinarazteko.

Ley aplicable y jurisdicción

Indarreko araudiak zehaztuko du zein lege-arauren eta jurisdikzioren ardurapekoak izango diren Osakidetzaren eta PLATAFORMAKO erabiltzaileen arteko harremanak. Hala ere, indarreko araudiak ez badu aurreikusten aldeek derrigorrez egon behar dutela foru jakin baten menpe, Osakidetza eta erabiltzaileak, eduki dezaketen edozein eskumeni berariaz uko eginez, Gasteizko hiriko Epaitegien eta Auzitegien menpe egongo dira.

Osakidetza, 2020ko ekaina

close
Jarri harremanetan
close
close

Jarri harremanetan

display-none
close

Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu gure zerbitzuak hobetzeko zure nabigazio ohiturak aztertuz. Informazio gehiago

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Itxi